Z ostatniej chwili

Przeczytaj również

Reklama

Pogoda

Nasze społeczności

Video

My na Twitterze

Polsko-norweska współpraca
Posted by

Polsko-norweska współpraca

Rozmowy o polsko-norweskiej współpracy

Wicepremier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister rozwoju Paweł Chorąży spotkali się z Elisabeth Aspaker, ministrem ds. UE i EOG Norwegii.

Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, a  także nowej edycji funduszy norweskich i EOG na lata 2014-21.

Polska, podobnie jak w poprzednich edycjach Mechanizmów Finansowych, pozostanie największym beneficjentem środków norweskich i EOG – alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro, co stanowi prawie 30 proc. całej alokacji dla państw-beneficjentów.

Informacje podstawowe o Norweskim Mechanizmie Finansowym oraz Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia). W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami). Obecnie jest realizowana druga edycja funduszy norweskich i EOG (lata 2009 – 2014). Poprzednia edycja dotyczyła okresu 2004-2009.

Cele

Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są:

1. przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
2. wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Państwa – beneficjenci

Odbiorcami funduszy norweskich oraz funduszy EOG jest łącznie 16 krajów UE – czyli 12 państw, które przystąpiły do wspólnego rynku w roku 2004 i roku 2007, oraz Hiszpania, Portugalia i Grecja i Chorwacja.

fundusze-norweskie

Alokacja

Łączna kwota drugiej edycji funduszy norweskich i EOG to 1,798 mld euro. Alokacja dla Polski wynosi 578,1 mln euro, włączając w to koszty zarządzania funduszami ponoszone przez stronę darczyńców oraz przez stronę polską.

Zarządzanie funduszami

W każdym z państw-beneficjentów ustanowione zostały Krajowe Punkty Kontaktowe, odpowiedzialne za wdrażanie funduszy na poziomie krajowym. Ich zadaniem jest koordynacja i nadzór nad wdrażaniem programów. W Polsce funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego pełni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Współpracuje ono z Instytucją Certyfikującą i Instytucją Audytu, których rolę sprawuje odpowiednio Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów.

Za realizację poszczególnych programów (czyli obszarów tematycznych) odpowiadają tzw. Operatorzy. Są to instytucje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Operatorzy odpowiadają m.in. za przygotowanie programu, nabór wniosków, wybór projektów i monitoring ich realizacji, a także promocję programu. Część programów jest realizowana w formie programów partnerskich z darczyńcami.

Ze strony darczyńców za nadzór nad funduszami odpowiadają – w przypadku Mechanizmu Finansowego EOG – Komitet Mechanizmu Finansowego, a w przypadku Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Instytucje te są wspierane przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli, odpowiadające za zarządzanie funduszami na poziomie operacyjnym.

Odbiorcy wsparcia

Generalnie, wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne czy też publiczne, komercyjne bądź niekomercyjne, oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce. Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Informacji należy szukać w zakładkach Obszary wsparcia.

Programy (obszary wsparcia)

W ramach funduszy norweskich i EOG wydzielono kilkanaście programów (obszarów wsparcia). W ramach danego programu będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty o podobnej tematyce.

Wśród programów znalazło się wiele obszarów z pierwszej edycji funduszy norweskich i EOG. Przede wszystkim należy wymienić: ochronę środowiska (w tym energię odnawialną), dziedzictwo kulturowe, zdrowie, badania naukowe i stypendia. Wyodrębniono też programy dotyczące strefy Schengen i spraw wewnętrznych, w tym więziennictwa i przeciwdziałania przemocy. Podobnie jak w pierwszej edycji, duży nacisk położono na wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego. Pojawiły się też zupełnie nowe tematy, jak godna praca i dialog trójstronny, a także współpraca samorządów w zakresie rozwoju regionów.

Za realizację każdego z programów odpowiadają instytucje/organizacje, które specjalizującą się w danej dziedzinie, np. w przypadku zdrowia – Ministerstwo Zdrowia. Instytucje te pełnią funkcję tzw. Operatora programu. W niektórych programach, Operatorzy współpracują z podmiotami z państw-darczyńców.

Charakterystyka programów (cele, tematyka, wnioskodawcy, kwoty dofinansowania itp.) znajduje się w zakładce Obszary wsparcia.

Konkursy

Wybór projektów do dofinansowania w znacznej mierze odbywa się na podstawie konkursów, ogłaszanych przez operatorów w ramach poszczególnych programów. Ponadto realizowane są tzw. projekty predefiniowane (projekty „z góry” wskazane do realizacji).

Stosunki bilateralne

Znakiem szczególnym tej edycji funduszy norweskich i EOG jest nacisk na wzmocnienie współpracy dwustronnej z Państwami-darczyńcami, tj. Islandią, Liechtensteinem, Norwegią.

Wyrazem takiego podejścia jest:

– ustanowienie tzw. programów partnerskich,
– powołanie funduszy współpracy dwustronnej na poziomie krajowym i programowym,
– promowanie współpracy partnerskiej na poziomie projektów.

Współpraca partnerska na poziomie projektu

Co do zasady, nie ma obowiązku realizacji projektów we współpracy z podmiotami z państw-darczyńców. Jedynie niektóre programy zakładają realizację wyłącznie dwustronnych projektów.

Zaliczyć do nich należy:

– Polsko-Norweski Program Badawczy,
– Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej,
– większość działań w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

W celu rozwoju współpracy partnerskiej w ramach każdego z programów ustanowiono Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie programu. Fundusz ma ułatwiać m.in. poszukiwanie partnerów z państw-darczyńców (przed lub w trakcie przygotowywania wniosku aplikacyjnego), rozwój takich partnerstw, tworzenie sieci współpracy, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami oraz podmiotami państw-darczyńców. Kwota funduszu wynosi około 1,5 proc. wydatków kwalifikowalnych danego programu.
Programy Partnerskie z Darczyńcami

W Polsce 7 programów to programy partnerskie z Darczyńcami. Formuła ta oznacza, iż programy te tworzone były we współpracy z instytucjami partnerskimi z krajów-darczyńców. Zwykle do obowiązków partnera należy merytoryczne wsparcie krajowego Operatora w realizacji programu, ułatwianie nawiązywania partnerstw oraz promowanie danego programu w państwach-darczyńcach.

– Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

Operator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner: Norweska Rada Sztuki przy wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego

– Norwesko-Polska Współpraca Badawcza

Operator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Partner: Norweska Rada Badań

– Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Partnerzy:
Norweskie Centrum Współpracy Międzynarodowej i Edukacji SIU
Islandzkie Centrum Badań RANNIS
Agencja ds. Kształcenia Międzynarodowego AIBA w Liechtensteinie

– Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych

Operator: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Partner: Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń (KLIF) w Norwegii

– Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości

Operator: Ministerstwo Sprawiedliwości
Partner: Norweska Krajowa Administracja Sądów

– Wsparcie służby więziennej, w tym sankcji pozawięziennych

Operator: Zespół Funduszy Europejskich w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej
Partner: Norweskie Służby Więzienne

– Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Operator: Ministerstwo Zdrowia
Partner: Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym

Fundusz Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym stanowi elastyczne źródło finansowania inicjatyw przyczyniających się do wzmacniania stosunków dwustronnych z państwami-darczyńcami. Kwota Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym wynosi 0,5 proc. całkowitej alokacji dla Polski, tj. 2 890 500 euro.

 

Źródło: Serwis funduszy norweskich i funduszy EOG (eog.gov.pl)
Fot: eog.gov.pl

1 0 970 26 października, 2016 Instytucje, News, Organizacje, Polityka, Przewodnik 26 października, 2016

Dodaj komentarz

Reklama

Nasi fani na Facebooku

Przelicz waluty

Reklama

My na Pinterest

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
More Pins »

Pomagamy

Reklama

obsługa marketingowa NETRAD | agencja marketingowa

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości strony internetowej www.WirtualnaNorwegia.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.