Strona główna » Polska pomoc rozwojowa 2017

Polska pomoc rozwojowa 2017

dodane przez: Marta L
Polska-pomoc-rozwojowa-2017

Konkurs na realizację zadania publicznego “Polska pomoc rozwojowa 2017”

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU KONKURSU

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2017”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017″, odnoszących się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu wynosi:
24 500 000 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania projektów:
O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

3. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:
Zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
W przypadku projektów modułowych zadania należy zrealizować nie później niż do dnia:
31 grudnia 2018 r.  –  w ramach II modułu projektu
31 grudnia 2019 r. – w ramach III modułu projektu
Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

4. Termin i sposób składania ofert:

a)   Aby wziąć udział w konkursie należy:
– Zarejestrować się na stronie https://portal.polskapomoc.gov.pl. Po dokonaniu rejestracji oferent otrzyma login oraz hasło, dzięki którym będzie mógł wypełnić formularz oferty on-line. Oferenci, którzy dokonali rejestracji w latach ubiegłych powinni korzystać z nadanego im loginu i hasła,
– logować się po uaktywnieniu konta za pomocą nadanego hasła i loginu, po zalogowaniu się oferent uzyskuje dostęp do formularza oferty,
– wypełnić formularz oferty on-line i następnie wysłać wraz z wymaganymi załącznikami za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MSZ,
– dostarczyć wydrukowaną i podpisaną ofertę w jednym egzemplarzu do MSZ pocztą, kurierem bądź osobiście do Dziennika Podawczego MSZ.

UWAGA: Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą dokonać REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

b) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Konkurs – Polska pomoc rozwojowa 2017“
(podać nazwę kraju beneficjenta, numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl)
lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do dnia 3 lutego 2017 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.
Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

5.  Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:
Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Oferty będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria określone w Regulaminie konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.

7. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym w ramach polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało jeszcze zadań publicznych.

W roku poprzednim w ramach polskiej pomocy rozwojowej  („Polska pomoc rozwojowa 2016”) Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne do wysokości kwoty 26 152 426 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące  czterysta dwadzieścia sześć złotych).

8. Dodatkowe informacje o konkursie:
Szczegółowy zakres, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl oraz w siedzibie Ministerstwa.

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

 

Źródło: Polska Pomoc (polskapomoc.gov.pl)
Fot: własność redakcji

Podobne artykuły