Strona główna » Zakup nieruchomości w Norwegii

Zakup nieruchomości w Norwegii

dodane przez: Tomasz G
Zakup-nieruchomosci-w-Norwegii

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII

AGENCJE NIERUCHOMOŚCI

W Norwegii agencje nieruchomości posiadają wszelkie uprawnienia potrzebna do przeprowadzania całościowej transakcji. Udział prawnika nie jest konieczny. zazwyczaj jednak, angażuje się prawnika w przypadku nabywania lokali handlowych lub większych transakcji.
Każda agencja nieruchomości musi posiadać ubezpieczenie na kwotę nie mniejszą niż 10 mln NOK
Umowa pomiędzy agentem nieruchomości a klientem musi być sporządzona na piśmie. W przeciwnym wypadku agent/prawnik nie posiada prawa do żadnej premii/wynagrodzenia.
Wynagrodzenie agenta ustalane jest w umowie. Z reguły waha się pomiędzy 1-2,5% ceny zakupu. Dodatkowy koszt stanowi podatek VAT wynoszący 25% ustalonej prowizji agenta. Ostatecznie wynagrodzenie agenta wyniesie zatem pomiędzy 1,2%-3,1%. Dotyczy nieruchomości o wartości do 50 mln NOK. Prowizja agenta od większych nieruchomości jest mniejsza niż od mniejszych.
Agencja nieruchomości jest zobowiązana do przygotowania oferty /prospektu/ sprzedaży zawierającej poniższe minimum informacyjne:

Numer rejestracji u notariusza (nr ziemi, tytułu)
Adres; wycenę nieruchomości dokonaną przez urząd podatkowy;
Powierzchnię gruntu i budynków;
Planowane regulacje oraz ograniczenia związane z nieruchomością;
Zarejestrowane roszczenia i obciążenia dotyczące nieruchomości.

6. Lista agencji nieruchomości dostępna na stronie

http://www.constellator.se/eng/eu/norway.shtml

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI

Cudzoziemcom, przy nabywaniu nieruchomości, zalecane jest korzystanie z usług specjalistów norweskich. Kupujący musi posiadać norweski numer ID (tymczasowy ‘D numer’ lub stały numer Fødselsnummer). W przypadku, gdy kupującym jest firma, wymagany będzie numer organizacyjny. Numery personalne można uzyskać w Rejestrze Ludności (Folkeregisteret) w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość, po okazaniu wymaganych dokumentów potwierdzających tożsamość (zalecany paszport);
Umowa kupna/sprzedaży będzie uznana za ważną, jeżeli:

Obie strony podpisały kontrakt;
Oferta została zaakceptowana;
Zaistniała umowa ustna;

UWAGA: W Norwegii o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości można wnioskować na podstawie zachowania jednej ze stron uczestniczącej w transakcji.

3. WAŻNE: W przypadku, gdy jedną ze stron jest klient indywidualny, wszystkie niezawarte w umowie aspekty będą uzupełniane artykułami z prawa norweskiego. Wszelkie postanowienia umowy, które są ze szkodą dla konsumenta, będą nieważne, jeżeli są one regulowane przez norweskie prawo;

4. Odpowiednie akty prawne, przetłumaczone na język angielski można znaleźć na stronie www.tryti.no

NABYWANIE POPRZEZ AUKCJE

1. Zazwyczaj nieruchomość sprzedawana jest osobie, która złoży najwyższą ofertę. Sprzedawca może jednak swobodnie zdecydować, któremu oferentowi sprzeda nieruchomość;

2. Pierwsza oferta może być przesłana faksem, kolejne zmiany w ofercie mogą być przekazywane ustnie agentowi od nieruchomości;

3. Moment powzięcia przez kupującego informacji o zgodzie sprzedającego jest momentem wiążącym dla transakcji.

4. W momencie podpisania umowy płaci się sprzedającemu 10% ceny zakupu;

5. Po zakończeniu akcji/przetargu kupujący ma prawo wglądu do ofert złożonych agentowi w celu weryfikacji rzetelności informacji przekazywanych przez agenta

6. Licencja/koncesja (Konsesjonsloven lub Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom) jest potrzebna w przypadku nabywania posiadłości rolnych lub dużych nieruchomości handlowych. Warunki otrzymania koncesji są takie same dla Norwegów jak i obywateli/firm zarejestrowanych na terenie EU; Wniosek o uzyskanie koncesji składa się do urzędu miasta. Formularz można znaleźć na stronie https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon/skjema . Informacje kontaktowe do miast/gmin na http://www.norway.no/styresmakter/ .

7. Wykaz oferowanych nieruchomości można uzyskać za pośrednictwem strony www.finn.no .

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE

1. Domki Letniskowe położone na południowym wschodzie oraz wschodzie Norwegii są bardzo drogie, w odniesieniu do europejskich standardów. Tańsze domki letniskowe możne znaleźć na linii brzegowej od skrajnego południa so skrajnej północy;

2. Podatek od nieruchomości dla domków letniskowych wynosi 2,5% od oszacowanej wartości posiadłości;

3. Wynajmowanie domku letniskowego jest interpretowane, jako aktywność biznesowa i jest opodatkowana 28% CIT/PIT od wielkości zysku.

4. W przypadku sprzedaży domku letniskowego, dochód będzie wolny od podatku, gdy sprzedający posiadał domek na własny użytek przez okres dłuższy niż 5 lat. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, obowiązuje podatek w wysokości 28%;

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady RP w Oslo
fot: freeimages.com

Podobne artykuły