Strona główna » Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą – legalność

Cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą – legalność

dodane przez: Marta L
Cudzoziemiec-prowadzacy-dzialalnosc-gospodarcza-legalnosc

Kontrola legalności działalności gospodarczej

 

Straż Graniczna może przeprowadzać kontrolę legalności prowadzonej w Polsce przez cudzoziemców działalności gospodarczej.

Kontrolowany przedsiębiorca na żądanie funkcjonariuszy SG musi przedstawić dokumenty dotyczące legalności prowadzonej działalności gospodarczej w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Takimi dokumentami może być, na przykład, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (co to jest CEIDG?), lub wpis do KRS, wpis do rejestru działalności regulowanej lub wymagana koncesja albo zezwolenie.

Uwaga: Cudzoziemiec, który wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

W stosunku do cudzoziemca, który podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Polsce, może zostać wydane zobwiazanie do powrotu (co to jest zobowiązanie do powrotu?). Dane takiego cudzoziemca zostaną również wpisane do Systemu Informacji Schengen oraz do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Schengen jest niepożądany (co to jest system SIS? )

Straż Graniczna zawiadamia również o podejrzeniu naruszenia przepisów prawa właściwe organy, w szczególności:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku naruszenia przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy,
Państwową Inspekcję Pracy – w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy,
urząd kontroli skarbowej – w przypadku naruszenia przepisów prawa podatkowego,
Służbę Celną – w przypadku naruszenia przepisów prawa celnego,
Policję lub Prokuraturę – w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.

W przypadku kontroli prowadzenia działalności gospodarczej, funkcjonariusze SG kontrolują również dokument podróży wraz z dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą.

Jeżeli podczas kontroli zachodzi konieczność skorzystania z pomocy tłumacza, funkcjonariusze zapewniają jego udział.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły