Strona główna » Obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Norwegii

Obwody głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w Norwegii

dodane przez: Marta L
Obwody-glosowania-w-wyborach-do-Sejmu-i-Senatu-RP-w-Norwegii

Obwieszczenie Konsula RP w Oslo z dnia 28 września 2015 r. o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z obwieszczeniem Konsula RP w Oslo z dnia 28 września 2015 r. o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających na terytorium Królestwa Norwegii. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 25 października 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00.

OBWIESZCZENIE KONSULA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 września 2015 r.

o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., dla obywateli polskich przebywających na terytorium Królestwa Norwegii.

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2015 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowana w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1459) Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo podaje do wiadomości wyborców informację o obwodach głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., dla obywateli polskich przebywających na terytorium Królestwa Norwegii:

Obwód głosowania nr 131, Oslo I, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Konsularny Ambasady RP, Drammensveien 169-171, 0277 Oslo

Obwodowa komisja wyborcza nr 131 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Obwód głosowania nr 132, Oslo II, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oslo, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Uranienborg terrasse 11, 0351 Oslo

Obwodowa komisja wyborcza nr 132 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego.

Obwód głosowania nr 133, Bergen, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bergen, Szkoła Katolicka Św. Pawła, Christies gate 16, 5015 Bergen

Obwodowa komisja wyborcza nr 133 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 133 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 134, Stavanger, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Stavanger, Bekkefaret bydelhus, Hjalmar Johansens gate 4, 4019 Stavanger

Obwodowa komisja wyborcza nr 134 będzie właściwa do głosowania osobistego.

OKW nr 134 jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Obwód głosowania nr 135, Trondheim, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trondheim, Omega Accounting AS & Polish Connection, Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim

Obwodowa komisja wyborcza nr 135 będzie właściwa do głosowania osobistego.

Obwód głosowania nr 136, Tromsø, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Tromsø, Parafia katolicka NMP, Storgata 94, 9008 Tromsø

Obwodowa komisja wyborcza nr 136 będzie właściwa do głosowania osobistego.

Oslo, 28 września 2015 r.

Sławomir Kowalski

I radca/Konsul RP w Oslo

Informacja
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich. Warunki te określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu.

Spisy wyborców sporządzają za granicą konsulowie, a na statkach — kapitanowie statków.

I. Głosowanie za granicą.

Głosowanie w obwodzie głosowania na podstawie zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców.

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą.

Zgłoszeń do spisu wyborców dokonuje się za pomocą

elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

https://ewybory.msz.gov.pl/

Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia można dokonać także za pomocą formularza udostępnianego na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W zgłoszeniu podaje się:

nazwisko i imię (imiona),
imię ojca,
datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach konsularnych, delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://parlament2015.pkw.gov.pl .

Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Oslo (formularz zgłoszeniowy)

1) telefonicznie, nr tel.: +47 24110 877

2) elektronicznie, e-mailowo na adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl

3) pisemnie na adres: Ambasada RP w Oslo, Wydział Konsularny, Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo

4) ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego (w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 900 – 1300 , środa w godz. 1300-1700)

5) faksem, nr faksu: +47 24110878.

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą może głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2015 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
nazwisko i imię (imiona),
imię ojca,
datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL,
adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego,

adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego u konsula.

W przypadku gdy wyborca zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą, wyborcy temu zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego, chyba że zwrócił on pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

· Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Wniosek może być zatem złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Wniosek i upoważnienie do odbioru zaświadczenia mogą być przekazane na piśmie (np. za pośrednictwem innej osoby, poczty, kuriera lub złożone w biurze podawczym urzędu), telefaksem lub w formie skanu przekazanego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), albo jego wydruku; nie jest wymagane posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

· Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 października 2015 r.

Do odbioru zaświadczenia wyborca może upoważnić inną osobę. Wówczas wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

II. Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

Wyborca przebywający w dniu wyborów na polskim statku morskim, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć do kapitana statku wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na statku, chyba, że posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

We wniosku podaje się:

nazwisko i imię (imiona),
imię ojca,
datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL lub numer ważnego polskiego paszportu,
adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju lub adres zamieszkania wyborcy za granicą (w odniesieniu do obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą).

Wniosek o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim składa się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 października 2015 r.

Obwody głosowania na polskich statkach morskich tworzy Minister Infrastruktury i Rozwoju w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich delegaturach Krajowego Biura Wyborczego oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://parlament2015.pkw.gov.pl .

Do głosowania na polskich statkach morskich na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania mają zastosowanie odpowiednie zasady wskazane w części dotyczącej głosowania za granicą, z tym że wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do kapitana statku.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Informacje o kandydatach do Sejmu: http://parlament2015.pkw.gov.pl/344_sejm

Informacje o kandydatach do Senatu: http://parlament2015.pkw.gov.pl/345_senat

Wykaz komitetów wyborczych: http://parlament2015.pkw.gov.pl/komitety

Źródło: oslo.msz.gov.pl
Fot: freeimages.com

Podobne artykuły